Tietoa tiekartasta

Tiekartan taustalla on Keski-Suomen strategia ja sen tavoite hiilineutraalista Keski-Suomesta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi aloitettiin Keski-Suomen liitossa tiekartan valmistelu vuoden 2021 lopulla.

Näillä sivuilla esiteltävä tiekartta on vielä luonnos. Tiekartan ensimmäinen vaihe valmistuu syksyllä 2022. Sen jälkeenkin tiekarttaa päivitetään säännöllisesti ja siihen lisätään myöhemmin myös kokonaan uusia kokonaisuuksia.

Tiekarttaa on valmisteltu viiden teeman kautta. Käsiteltävät teemat ovat: Elinkeinot, Energia, Liikkuminen, Maatalous ja metsät sekä Yksilö ja yhteisö. Myöhemmin valmisteltavia kokonaisuuksia ovat ainakin maankäyttösektori (LULUCF) sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Kunkin teeman tavoitteisiin ja toimenpiteisiin voi tutustua omilla sivuillaan. Teemakohtaisille sivuille päivitetään ajan myötä myös tietoa toimenpiteiden edistymisestä.

Tavoite

Hiilineutraali Keski-Suomi -tavoite tarkoittaa päästövähennystavoitetta -80 % kasvihuonekaasupäästöistä 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2007. Lisäksi tiekartan tavoitteena on olla kokonaiskestävä eli se huomioi niin taloudelliset, ympäristölliset, sosiaaliset kuin kulttuurillisetkin näkökulmat tasapainoisesti.

Lähtötiedot ja rajaukset

Rajaukset

Tiekartta on rajattu koskevan erityisesti niitä päästöjä, joihin kunnissa ja maakunnissa pystytään vaikuttamaan. Alueiden ja kuntien ilmastotyön seurantaan on kehitetty oma laskentamenetelmänsä, HINKU-laskenta. Laskenta ei sisällä päästökauppaan kuuluvien teollisuuslaitosten polttoaineiden käyttöä, teollisuuden sähkönkulutusta, teollisuuden jätteiden käsittelyn päästöjä eikä kuorma-, paketti- ja linja-autojen läpiajoliikennettä. Lisäksi alueella tuotetusta tuulisähköstä lasketaan kunnalle päästökompensaatio vuosittaisen sähkön päästökertoimen mukaisesti. HINKU-laskennan lisäksi seurataan alueella muodostuvia kokonaispäästöjä. Kolmas päästökategoria eli maankäyttösektorin päästöt ja nielut (LULUCF) on alkuvaiheessa rajattu tiekarttatyön ulkopuolelle, maankäyttösektorin kokonaisuus lisätään tiekarttaan myöhemmin.

Tiekarttatyön taustana ja seurannassa käytetään Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ylläpitämää päästötietokantaa. Lisäksi tukena on Keski-Suomen energiatase vuodelta 2019.

Kasvihuonekaasupäästöt

Keski-Suomen kasvihuonekaasupäästöt (KHK-päästöt) olivat kokonaisuudessaan 1990 kt CO2e vuonna 2020. Alueiden ja kuntien ilmastotyön seurantaan on kehitetyn HINKU-laskennan mukaiset päästöt Keski-Suomessa olivat 1520 kt CO2e vuonna 2020. Vuodesta 2007 alkaen Keski-Suomen HINKU-rajaukset mukaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet 35 %. Päästömäärissä suuria kokonaisuuksia olivat vuonna 2020 liikenne, lämpö ja sähkö sekä maatalous. Vuoteen 2007 verrattuna erityisesti lämmön ja sähkön tuotannon päästöt ovat vähentyneet.

Päästötietojen ja kuvaajien lähde: SYKE, kuntien ja alueiden KHK-päästöt