Elinkeinot

 

Vuonna 2030 Keski-Suomessa elinkeinotoiminta on vähäpäästöistä. Vanhat ja uudet yritykset toimivat resurssiviisaasti ja keskisuomalaiset tuotteet ja palvelut auttavat myös muiden yritysten päästöjen vähentämisessä. Yritysten sivuvirroista iso osa hyödynnetään ja kiertotalouden liiketoimintamalleja on otettu laajasti käyttöön. Keski-Suomessa toimii aktiivisia yritysverkostoja ja yritysten vähäpäästöisyyden kehittämiseen löytyy laajasti tukea.

Lähtötilanne

Keski-Suomen HINKU-rajauksen mukaiset kasvihuonekaasupäästöt teollisuus-sektorilla olivat 35 kt CO2e vuonna 2020 ja kokonaispäästöt 139 kt CO2e. Teollisuuden päästöjen osuus HINKU-rajauksen* mukaisista kasvihuonekaasupäästöistä oli 3 % vuonna 2020 ja osuuden suuruusluokka on pysynyt lähes samana vuodesta 2007 asti. Elinkeinot kokonaisuuden kasvihuonekaasupäästöjä on kuitenkin myös osana montaa muuta päästölaskennan sektoria kuten lämmitys, sähköntuotanto, maatalous, työkoneet, raide- ja tieliikenne.

Lähde: SYKE, kuntien ja alueiden KHK-päästöt
*HINKU-rajaus on kuntien ilmastotavoitteiden seurantaan tarkoitettu laskentamalli. Laskenta ei sisällä päästökauppaan kuuluvien teollisuuslaitosten polttoaineiden käyttöä, teollisuuden sähkönkulutusta, teollisuuden jätteiden käsittelyn päästöjä eikä kuorma-, paketti- ja linja-autojen läpiajoliikennettä. Lisäksi alueella tuotetusta tuulisähköstä lasketaan kunnalle päästökompensaatio vuosittaisen sähkön päästökertoimen mukaisesti.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Elinkeinot -teemassa on kaksi tavoitetta ja niiden alla yhteensä 11 toimenpidettä, joihin voit tutustua tällä sivulla. Konkretisoimme toimenpiteitä esimerkeillä, jotka ovat pääasiassa keskisuomalaisia.

Vähäpäästöisempää liiketoimintaa

Yritysten päästöjen vähentäminen
Toimet•Käytämme tuuli- ja aurinkovoimaa ja muuta uusiutuvaa energiaa (tuotamme itse tai ostamme tavallisella tai pitkäaikaisella sähkönostosopimuksella (ppa)
•Suosimme etätöitä ja vältämme turhaa matkustamista
•Tarkastelemme ja minimoimme kaikenlaisten materiaalien käyttöä
•Tarkastelemme toimitilojen tarvetta ja toimimme tarkoituksenmukaisissa tiloissa
•Otamme työn tueksi käyttöön ympäristöjärjestelmiä / sertifikaatteja
TekijätYritykset
Tukena•Investointituet
•Tutkimuslaitokset, kunnat, yritysneuvojat, energiayhtiöt

Olisiko sinulla tähän hyvä esimerkki?

Vähäpäästöisemmät  tuotantoprosessit
Toimet•Tarkastelemme tuotantoprosessien resurssienkäyttöä
•Vähennämme tuotantoprosessien energian ja veden käyttöä
•Parannamme materiaalitehokkuutta
TekijätYritykset
Tukena•Investointituet
•Tutkimuslaitokset

Olisiko sinulla tähän hyvä esimerkki?

Uusia vähäpäästöisiä tuotteita
Toimet•Luomme vähäpäästöisiä vaihtoehtoja tuotteille
•Suosimme uusiutuvia tai uudelleen käytettyjä materiaaleja ja vaihdamme tuotantomateriaaleja fossiilisista uusiutuviin
•Huomioimme vähäpäästöisyyden tuotteiden suunnittelusta alkaen
•Huomioimme päästöt koko tuotteen elinkaaren ajalta mukaan lukien tuotteen käytöstä poisto
TekijätYritykset
Tukena•Tutkimus- ja tuotekehitysrahoitus
•Tutkimuslaitokset

Olisiko sinulla tähän hyvä esimerkki?

Kiertotalous osaksi yritysten toimintaa
Toimet•Teemme kiertotaloutta tutuksi ja  yritysesimerkkejä näkyviksi
•Otamme käyttöön kiertotalousratkaisuja
•Kehitämme ja otamme käyttöön uusia liiketoimintamalleja esimerkiksi tuotteiden huolto- ja korjauspalveluissa, yhteiskäyttöpalveluissa ja tuotteiden lainaus- ja vuokrauspalveluissa
•Kehitämme ja otamme käyttöön alustatalouden ratkaisuja
TekijätYritykset
Tukena•Yritysten kehittämisrahoitus
•Motiva, Sitra, tutkimuslaitokset

Sitran kiertotalouden kiinnostavimmat esittelee erilaisia kiertotalouden edelläkävijäyrityksiä Suomesta ja kannustaa näin muitakin yrityksiä kehittämään toimintaansa.

Sivuvirtojen hyödyntäminen
Toimet•Kartoitamme alueella syntyvät sivuvirrat
•Etsimme käyttöä erilaisille sivuvirroille
•Tutkimme erilaisia sivuvirtoja ja niiden käsittelyä
•Otamme käyttöön sivuvirtoja korvaamaan neitseellisiä raaka-aineita
•Kehitämme ja otamme käyttöön alustatalouden ratkaisuja
TekijätYritykset, tutkimuslaitokset
Tukena•Tutkimusrahoitus ja yritysten kehittämisrahoitus
•Viranomaiset, kunnat

Jyväskyläläinen Weeefiner on yritys, jonka kehittämällä teknologialla edistetään kiertotaloutta. 4D Siepparit keräävät prosessi- ja jätevesistä talteen metalleja ja ravinteita. Talteenotetuilla raaka-aineilla voidaan vähentää uusien raaka-aineiden tarvetta, mikä laskee paitsi luonnonvarojen käyttöä, myös kustannuksia.

Materiaalitori on kohtaamispaikka yritysten ja organisaatioiden jätteiden, sivuvirtojen ja ylijäämämateriaalien tuottajille ja hyödyntäjille. Palvelua tuottaa Ympäristöministeriö ja ylläpitää Motiva.

Tietoa ja tukea vähähiiliseen yritystoimintaan

Yritysten kasvava ymmärrys toimintansa päästöistä ja mahdollisuuksista
Toimet•Tarjoamme tietoa päästöjen arvioinnin tavoista ja työkaluista sekä päästövähennysmahdollisuuksista
•Kehitämme helppoja päästölaskentatapoja
•Lisäämme yritysten ja yritysneuvojien päästöihin liittyvää osaamista
•Luomme systemaattisia suunnitelmia päästöjen vähentämiseen
TekijätYritykset, viranomaiset, verkostot
Tukena•Energia- ja materiaalikatselmukset, laskurit
•Tutkimuslaitokset, Motiva

Olisiko sinulla tähän hyvä esimerkki?

Vihreä rahoitus käyttöön
Toimet•Kartoitamme tietoa ajankohtaisista rahoitusmahdollisuuksista
•Tarjoamme yrityksille tietoa rahoitusmahdollisuuksista
•Tuemme yrityksiä rahoituksen hakemisessa
TekijätYritykset, ELY-keskus, muut rahoittajat
Tukena•Yritysneuvojat, Motiva, Business Finland

Hiilineutraalisuomi.fi-sivuston rahoituksen tietopankki kokoaa yhteen tietoa eri rahoittajien pääasiassa ilmastonmuutoksen hillintään liittyvistä rahoitushauista. Tietopankkia ylläpitävät Suomen ympäristökeskus ja Canemure-hanke.

Yritysten ilmastotyön ja sen hyötyjen näkyväksi tekeminen
Toimet•Viestimme yritysten ilmastoteoista
•Lisäämme ilmasto-osaamista yritysten neuvontapalveluissa
•Tarjoamme yrityksille mahdollisuuksia oppia toisiltaan
•Kehitämme verkostoja yritysten tueksi
•Keräämme tietoa ilmastotekojen hyödyistä yrityksille
•Viestimme yritysten ilmastotyön hyödyistä
•Kehitämme yksinkertaisia arviointimenetelmiä ja seurantatapoja
TekijätYritykset, yritysjärjestöt, verkostot
Tukena•Kunnat, verkostot, tutkimuslaitokset

YmpyräKS eli Keski-Suomen yritysten ympäristövastuullisuus verkosto tukee yrityksiä vastuullisessa liiketoiminnassa.

Kunta ja muut viranomaiset kestävän liiketoiminnan tukena
Toimet•Tarjoamme yrityksille rahoitusneuvontaa ja tukea
•Luomme julkisilla hankinnoilla kysyntää ja referenssejä vähäpäästöisille tuotteille ja palveluille
•Karsimme ei-välttämätöntä sääntelyä
•Kehitämme lupaprosesseja sujuviksi
TekijätKunnat, ministeriöt, muut viranomaiset
Tukena•Verkostot, kuntaliitto

Olisiko sinulla tähän hyvä esimerkki?

Osaamisen muutostarpeiden ennakointi ja niihin vastaaminen
Toimet•Ennakoimme tulevaisuuden osaamisen tarpeita
•Muokkaamme tutkintokoulutusten sisältöjä
•Tarjoamme yrityksille täydennyskoulutusta
•Räätälöimme täsmäkoulutuksia nykyisille työntekijöille ja työnhakijoille
TekijätOppilaitokset, TE-keskus, kunnat
Tukena•Tulevaisuusryhmä

Polku 2.0 -hanke kehittää työntekijöiden, työnhakijoiden ja opiskelijoiden kestävän yritystoiminnan osaamista.

Päästökompensoinnin vaihtoehdot tutuiksi
Toimet•Keräämme tietoa erilaisista kompensointitavoista
•Arvioimme eri kompensointitapojen luotettavuutta ja vaikuttavuutta
•Viestimme erilaisista vaihtoehdoista
TekijätTutkimuslaitokset, viranomaiset, verkostot
Tukena•Yritykset

Luotettavaa tietoa vapaaehtoisesta päästökompensaatiosta ja sen tavoista tarjoaa Luonnonvarakeskus Luken hiilikompensaatioinfo.fi -sivusto. Tietoa vapaaehtoisesta päästökompensaatiosta ja sen sääntelyn kehityksestä löytyy myös Ympäristöministeriön verkkosivuilta.