LUMOAVA-hanke

Kuvassa on kukkaniittyä.

Luonto- ja ilmastotiedolla johtaminen Keski-Suomen vahvuudeksi -hankkeessa (LUMOAVA) kytketään ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillintä yhteen Keski-Suomessa, tuotetaan ja koostetaan luontotietoa sekä otetaan tutkimustietoa laajasti käyttöön Keski-Suomessa.

Pitkän aikavälin tavoitteena ​on pysäyttää luontokato ja saavuttaa hiilineutraalius Keski-Suomessa vuoteen 2030 mennessä sekä luoda elinvoimaista ja kokonaiskestävää Keski-Suomea, jossa niin luonto kuin ihminenkin voivat hyvin. Tarkemmin kuvatut hankkeen tavoitteet, toimenpiteet ja konkreettiset tulokset löytyvät hankesuunnitelman tiivistelmästä.

Hanketta toteuttavat yhteistyössä Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen ELY-keskus. Hankkeen kesto on 1.9.2023–31.12.2025.

EU:n osarahoittama, Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen ELY-keskus -logot

Toimenpiteet

LUMOAVA-hanke muodostuu kolmesta työpaketista.

1. työpaketissa tuotetaan tietoa Keski-Suomen luonnon tilasta sekä hiilinieluista ja -varastoista sekä täydennetään ymmärrystä luontokadon ja ilmastonmuutoksen yhteyksistä ja selvitetään luontokadon vaikutuksia Keski-Suomeen. Toimenpiteiden sisältöjä ja etenemistä on tarkemmin kuvattu sivulla Työpaketti 1.

2. työpaketissa viedään luonto- ja ilmastotietoa osaksi maakuntatason prosesseja, tunnistetaan monimuotoisuustoimia ja -toimijoita, täydennetään Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -tiekartasta Keski-Suomen Luonto- ja ilmastotiekartta ja luodaan tiekartan yhteyteen tietopankki ja seurantamalli. ​ Toimenpiteiden sisältöjä ja etenemistä on tarkemmin kuvattu sivulla Työpaketti 2.

3. työpaketissa tunnistetaan ja tehdään näkyväksi kiertotalouden ja liiketoiminnan mahdollisuuksia luontokadon torjunnassa ja ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. ​Lisäksi tarjotaan koulutusta luonnon tilaa parantavista teoista sidosryhmille, kuten kunnille, yrityksille, yhdistyksille ja maanomistajille. Työpaketissa painottuu viestinnällisyys ja toimijoiden välinen yhteistyö. Toimenpiteiden sisältöjä ja etenemistä on tarkemmin kuvattu sivulla Työpaketti 3.

Koostamme hankkeen puitteissa muita Keski-Suomessa toteutettavia ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä hankkeita, joihin voi tutustua sivulla Ilmasto- ja luontohankkeet Keski-Suomessa.

Hankkeelle on myönnetty rahoitusta Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Rahoituksen myöntäjä on Keski-Suomen liitto.

Ota yhteyttä!

Hankkeen projektipäällikkö

Suvi Bayr
ympäristöasiantuntija
suvi.bayr@keskisuomi.fi
040 652 3848

Hankkeen viestintävastaava

Enni Huotari
projektiasiantuntija
enni.huotari@keskisuomi.fi
040 675 9945