Yksilö ja yhteisö

Vuonna 2030 Keski-Suomessa asuu kestävästi kuluttavia ja monet roolinsa ymmärtäviä ihmisiä. Kunnat ottavat ilmastonäkökulmat huomioon toiminnassaan ja mahdollistavat kuntalaisille kestäviä ja vähäpäästöisiä valintoja. Järjestöt ja muut yhteisöt tukevat osaltaan ihmisiä kestävässä elämässä yhteisöllisyyden samalla vahvistuessa entisestään.

Lähtötilanne

Kulutuksen päästöt koostuvat neljästä isosta kokonaisuudesta: asuminen, liikkuminen, ruoka sekä muut tavarat. Tiekartassa käytetty kasvihuonekaasupäästölaskenta kuvaa alueella tuotettujen kasvihuonekaasupäästöjen määrää. Se eroaa jonkin verran alueen kulutuksen kasvihuonekaasupäästöistä. Erotuksena on alueella tuotetun viennin sekä alueelle tuodun tuonnin päästöt. Keski-Suomen kulutusperusteisista päästöistä päivitetään tietoa myöhemmin, kun päästötietokannan uusi laskenta valmistuu.

Keski-Suomen kuntien yhteenlasketut HINKU-rajauksen* mukaiset päästöt olivat 1519 kt CO2e vuonna 2020 ja kokonaispäästöt 1987 kt CO2e. SYKE:n päästötietokannasta löytyvät myös kuntakohtaiset kasvihuonekaasupäästöt.

Lähde: SYKE, kuntien ja alueiden KHK-päästöt
*HINKU-rajaus on kuntien ilmastotavoitteiden seurantaan tarkoitettu laskentamalli. Laskenta ei sisällä päästökauppaan kuuluvien teollisuuslaitosten polttoaineiden käyttöä, teollisuuden sähkönkulutusta, teollisuuden jätteiden käsittelyn päästöjä eikä kuorma-, paketti- ja linja-autojen läpiajoliikennettä. Lisäksi alueella tuotetusta tuulisähköstä lasketaan kunnalle päästökompensaatio vuosittaisen sähkön päästökertoimen mukaisesti.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Yksilö ja yhteisö -teemassa on 3 tavoitetta ja niiden alla yhteensä 10 toimenpidettä, joihin voit tutustua tällä sivulla. Konkretisoimme toimenpiteitä esimerkeillä, jotka ovat pääasiassa keskisuomalaisia.

Kestävät elämäntavat käyttöön

Kestävä kuluttaja
Toimet•Kohtuullistamme kulutustamme ja hankimme kestävästi
•Suosimme palveluita tavaran omistamisen sijaan
•Korjaamme vanhoja tavaroita uuden ostamisen vaihtoehtona
•Lainaamme ja vuokraamme tavaroita sekä hankimme käytettyjä tavaroita uuden ostamisen vaihtoehtona
•Kierrätämme vanhat tavaramme ja materiaalimme
•Suosimme vähäpäästöisempiä tuotteita
•Liikumme kestävästi, esimerkiksi suosimme kimppakyytejä ja liikumme lihasvoimalla
•Hyödynnämme päästölaskureita ja muita työkaluja kulutuksemme vaikutusten ymmärtämisessä
•Suosimme ravitsemussuositusten mukaista kasvispainotteista ruokavaliota
TekijätKuluttajat
Tukena•Kunnat, järjestöt, viranomaiset
•Päästölaskurit

Retkirent on retkitarvikkeiden vertaisvuokrauspalvelu. Palvelun kautta yksityinen ihminen voi vuokrata retkitarvikkeita muilta yksityisiltä ihmisiltä.

Kuluttajasta tuottajaksi
Toimet•Tuotamme energiaa esimerkiksi kotitalon katolle asennetuilla aurinkopaneeleilla
•Osallistumme ruoan tuotantoon yhteisö- ja kumppanuusmaatalouden yhteisöissä
•Kasvatamme vihanneksia ym. parvekkeilla, kotipihoilla, mökillä ym.
•Kasvatamme syötävää viljelypalstoilla ja yhteisöpuutarhoissa
•Lainaamme / vuokraamme tavaroita toisille erilaisten verkkoalustojen kautta
TekijätKuluttajat, kiinteistöjen omistajat
Tukena•Kunnat, järjestöt, viranomaiset

Kankaan Puutarha on yhteisöllinen kaupunkiviljelyalue Jyväskylässä Kankaan alueella. Puutarha on toiminut jo 10 vuotta ja tarjoaa matalan kynnyksen puutarhaviljelymahdollisuuden kaupunkilaisille.

Shareway on digitaalinen verkkopalvelu, jonka avulla voi vuokrata autopaikkaansa toisille silloin, kun sitä ei itse tarvitse.

Aktiiviset kansalaiset
Toimet•Muutamme omaa käyttäytymistä kestävään ja vähäpäästöiseen suuntaan
•Käytämme äänioikeutta vaaleissa ja vaikutamme poliittisiin päättäjiin ja päätöksiin
•Vaadimme aktiivisesti kestäviä vaihtoehtoja
•Vaikutamme järjestöissä, kunnissa ja muissa yhteisöissä
•Vaikutamme omalla esimerkillä lähipiiriimme
•Kompensoimme päästöjämme
TekijätKansalaiset
Tukena•Kunnat, järjestöt, viranomaiset, kauppa

Ilmastotoiminta.fi -sivusto kokoaa yhteen paikkaan tietoa ilmasto- ja ympäristötoiminnan mahdollisuuksista.

Keuruun Ekokylän tavoitteena on edistää ekologisesti kestävää elämäntapaa, sekä rakentaa suvaitsevaisuuden ja avoimuuden periaatteille perustuvaa yhteisöllistä kyläelämää.

Kuntien ilmastotyö

Kunnan ilmastoteot
Toimet•Ennakoimme päätöksenteossa päätösten ilmastovaikutuksia
•Huomioimme ilmastonäkökulman hankinnoissa
•Huolehdimme kiinteistöistä ja tavaroista ja otamme huomioon energiatehokkuusasiat
•Kaavoituksella ohjaamme toimivan yhdyskuntarakenteen muodostumista ja palveluiden kestävää saavutettavuutta
•Mahdollistamme esimerkiksi infralla kuntalaisten ja yritysten kestäviä valintoja
•Viestimme ilmastoteoista ja teemme ilmastonäkökulmaa kuntalaisille ja yrityksille tutuksi
•Luomme myönteistä mielipideilmastoa
•Kouluissa käsittelemme ilmastonmuutosta perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti ja huolehdimme koulujen ja oppilaitosten ilmastokasvatuksen osaamisesta
TekijätKunnat, kuntalaiset
TukenaJärjestöt, viranomaiset

Toivakan kunnassa tuotetaan sähköä koulukeskuksen ja jätevedenpuhdistamon tarpeisiin katoille asennetuilla aurinkopaneeleilla. Katuvaloissa pyritään hyödyntämään enenevissä määrin led-valoja ja kiinteistöjä korjattaessa huomioidaan energiatehokkuus. Ruokahävikkiä on pienennetty jatkuvalla ruoan menekin seurannalla, vakioreseptiikalla sekä ylijäämäruoan myymisellä henkilökunnalle. Kalusteita kierrätetään aina kun mahdollista ja kunnan kiinteistöillä syntyvän jätteen kierrätykseen kiinnitetään tarkkaan huomiota.

Systemaattisuutta kuntien ilmastotyöhön
Toimet•Verkostoidumme muiden kuntien kanssa (esim. HINKU, FISU, KETS)
•Otamme käyttöön muiden hyviä toimintamalleja
•Arvioimme päätösten ilmastovaikutuksia ennakkoon
•Tutustumme kunnan kasvihuonekaasupäästöihin ja niiden vähentämismahdollisuuksiin
•Suunnittelemme ja otamme käyttöön omalle kunnalle sopivan mallin huomioida ilmastonäkökulma kunnan toiminnassa
•Jalkautamme ilmastotyötä osaksi kunnan kulttuuria
•Seuraamme kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä ja ilmastotoimien edistymistä
TekijätKunnat
TukenaJärjestöt, yritykset, kuntalaiset, verkostot, viranomaiset

Viitasaarelle perustettiin 2020 kestävän kehityksen toimikunta koordinoimaan kunnan vastuullisuustyötä. Toimikunnan ensimmäisiin tekoihin kuului hankerahan haku Viitasaaren ilmastotyön kehittämiseen.

Jyväskylän kaupungin ympäristövahti, Äänekosken kaupungin ympäristövahti ja Viitasaaren kaupungin ilmastovahti ovat palveluita, joiden kautta kuka tahansa voi seurata kaupunkien ilmastotoimien etenemistä.

Järjestöt ja muut yhteisöt ilmastotoimijoina

Järjestöt ja kyläyhteisöt kestävän elämäntavan aktivoijina
Toimet•Lainaamme ja vuokraamme tavaroita ja tiloja
•Järjestämme tapahtumia kestävästi
•Näytämme esimerkkiä ja jaamme tietoa hyvistä käytännöistä
•Toteutamme arjen ratkaisuja
•Suosimme kimppakyytejä
•Mahdollistamme rakentavia ilmastokeskusteluja
TekijätJärjestöt, kyläyhteisöt
Tukena•Kunnat, yritykset
•Leader-rahoitus, energia-avustukset

Olisiko sinulla tähän esimerkki?

Taloyhtiöt kestävän elämäntavan tukena
Toimet•Mahdollistamme kotitalouksien kestäviä tekoja
•Tarjoamme latausinfraa autoille ja säilytys- ja latauspaikkoja sähköpyörille
•Huolehdimme vähäpäästöisistä lämmitysratkaisuista
•Huomioimme energia- ja materiaalitehokkuuden kunnossapidossa ja huollossa
•Tarjoamme yhteisiä tiloja ja tavaroita
•Kannustamme asukkaita energia- ja vesitehokkuuteen
TekijätTaloyhtiöt
Tukena•Järjestöt, kunnat, yritykset
•Energia-avustukset

Olisiko sinulla tähän esimerkki?

Oppilaitokset kestävän elämäntavan tukena
Toimet•Opetamme kouluissa tärkeitä tapoja ja taitoja arjen valintoihin
•Toteutamme kouluissa projekteja, joissa harjoittelemme vaikuttamisen taitoja
•Kehitämme ja ylläpidämme oppilaitosten henkilöstön osaamista
•Otamme kestävä kehityksen näkökulman osaksi kaikkien alojen opintoja
•Tarjoamme täydennyskoulutusta esimerkiksi energia- ja materiaalitehokkuuteen
•Viemme kiertotaloutta osaksi kaikkia opintoja
•Teemme oppilaitoksissa omia osallistavia ilmasto- ja kiertotalousstrategioita
TekijätOppilaitokset, kunnat
Tukena•Järjestöt, yritykset

Jyväskylän Avoin Yliopisto tarjoaa kaikille avoimia ja maksuttomia planetaarisen hyvinvoinnin opintoja. Opinnot tarjoavat tutkittua tietoa, työelämäosaamista ja ymmärrystä kestävän kehityksen, ilmastonmuutoksen ja ympäristön monimuotoisuuden teemoista.

Vihreä lippu on kestävän kehityksen sertifikaatti päiväkodeille ja oppilaitoksille. Vihreän lipun toimijoita on Keski-Suomessa monia, esimerkiksi Länkipohjan koulu Jämsässä.

Luotettavan tiedon tuottaminen ja hyödyntäminen
Toimet•Näytämme mallia kestävään elämään
•Jaamme tietoa monenlaisten viestintäkanavien kautta
•Teemme tutuiksi kestävän elämäntavan työkaluja kuten erilaisia luotettavia oppaita ja laskureita
•Popularisoimme tieteellistä tietoa
TekijätMedia, kunnat, yritykset, järjestöt, kansalaiset, tutkimuslaitokset, oppilaitokset
Tukena•Tutkimus- ja kehittämisrahoitus

Ilmasto-opas.fi tarjoaa luotettavaa, tutkimukseen perustuvaa tietoa ilmastonmuutoksesta, sen vaikutuksista, hillinnästä sekä keinoista sopeutua siihen. Palvelua ylläpitävät suomalaiset tutkimuslaitokset.