Maatalous ja metsät

 

Vuonna 2030 Keski-Suomessa käytetään luonnonvaroja kestävästi ja luonnon monimuotoisuus huomioon ottaen. Maataloudessa varmistetaan kotimainen, vähäpäästöinen ruoantuotanto tuotantotapoja ja –suuntia kehittämällä. Metsiä hoidetaan kokonaiskestävästi ja pidetään huolta hiilivarastoista ja -nieluista.  

Lähtötilanne

Keski-Suomen maatalous-sektorin HINKU-rajauksen* mukaiset päästöt olivat 268 kt CO2e vuonna 2020 ja kokonaispäästöt saman 268 kt CO2e. Maatalouden päästöjen osuus Keski-Suomen HINKU-rajauksen mukaisista päästöistä on kasvanut vuodesta 2007, koska erityisesti energia-sektorin päästöt ovat vähentyneet maatalouden päästöjä nopeammin.

On kuitenkin huomattava, että nämä maatalouden kasvihuonekaasupäästöt ovat vain yksi osa maatalouden kasvihuonekaasupäästöistä. Lisäksi maatalouden päästöjä on energia-sektorilla sekä maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous kokonaisuudessa (LULUCF). Keski-Suomen tasolta ei ole tietoa, miten päästöt jakautuvat eri sektoreille, mutta Suomen tasolla arvio vuodelta 2020 on maatalous 40 %, energia 6 % ja LULUCF 54 % (Lähde: Valtioneuvosto, ilmastovuosikertomus 2021).

Lähde: SYKE, kuntien ja alueiden KHK-päästöt
*HINKU-rajaus on kuntien ilmastotavoitteiden seurantaan tarkoitettu laskentamalli. Laskenta ei sisällä päästökauppaan kuuluvien teollisuuslaitosten polttoaineiden käyttöä, teollisuuden sähkönkulutusta, teollisuuden jätteiden käsittelyn päästöjä eikä kuorma-, paketti- ja linja-autojen läpiajoliikennettä. Lisäksi alueella tuotetusta tuulisähköstä lasketaan kunnalle päästökompensaatio vuosittaisen sähkön päästökertoimen mukaisesti.

Yksi osa LULUCF kokonaisuutta ovat metsät. Luonnonvarakeskuksen (Luke) toteuttaman Valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) mukaan Keski-Suomen ennakoitu hiilinielu on vuosina 2016-2025 hakkuumääristä riippuen välillä -1,2 ja -1,7 MtCO2e/v ja vuosien 2026-2035 ennakoitu hiilinielu on välillä +/- 0 ja -1,7 MtCO2e/v.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Maatalous ja metsät -teemassa on kaksi tavoitetta ja niiden alla yhteensä 15 toimenpidettä, joihin voit tutustua tällä sivulla. Konkretisoimme toimenpiteitä esimerkeillä, jotka ovat pääasiassa keskisuomalaisia.

Monipuolinen maatalous ja kokonaiskestävä ruoantuotanto

Maaperän kasvukunnosta huolehtiminen
Toimet•Lisäämme maaperään sitoutuvan hiilen määrää kehittämällä viljelymenetelmiä (katso seuraava toimenpide)
•Tutkimme ja viestimme tutkimustuloksista
•Kehitämme verkostoja viljelijöiden väliseen yhteistyöhön sekä kokemusten ja tiedon vaihtoon
•Luomme tuottajille kannustinjärjestelmiä
•Lisäämme teknisten ratkaisujen kuten säätösalaojitusten ja lannan uusien levitysmenetelmien käyttöä
TekijätMaanviljelijät, tutkimus- ja koulutuslaitokset
Tukena•Neuvontajärjestöt, viranomaiset, ELY-keskus
•CAP-strategiasuunnitelman mukainen rahoitus

Carbon Action tekee työtä maaperään varastoituvan hiilen määrän lisäämiseksi. Carbon Action -alustalla edistetään hiiliviljelyä viljelijöiden, yritysten ja tutkijoiden yhteistyöllä. Niemelän lammastila Laukaassa on yksi keskisuomalainen Carbon Action -tila. Tilalla on parannettu aktiivisesti maan kasvukuntoa viljelytapoja kehittämällä. Osana tilan kokonaisuutta kasvatetaan tilalla alkuperäisrotuisia kainuunharmaslampaita.

Viljelymenetelmien kehittäminen
Toimet•Kehitämme ja otamme käyttöön viljelytekniikoita, joilla päästöt pienenevät 
•Tehostamme viljelijöiden välistä yhteistyötä ja vertaisoppimista
•Lisäämme maaperään sitoutuvan hiilen määrää (katso edellinen toimenpide)
•Lisäämme viljelymuotoja, joissa maa on peitteinen vuoden ympäri
•Vähennämme maanmuokkausta
•Lisäämme viljelykiertoja ja syväjuurisia kasveja
TekijätMaanviljelijät, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot
Tukena•Neuvontajärjestöt, ELY-keskus
•Tutkimusrahoitus, CAP-strategiasuunnitelman mukainen rahoitus

Olisiko sinulla tähän esimerkki?

Kestävä, vähäpäästöisempi eläintuotanto
Toimet•Käytämme kotimaista rehua
•Lisäämme kestävää laidunnusta
•Luomme tuottajille kannustinjärjestelmiä
•Varmistamme lannankierron
•Tehostamme tuottajien välistä yhteistyötä ja vertaisoppimista
TekijätMaanviljelijät, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot
Tukena•Neuvontajärjestöt, ELY-keskus
•CAP-strategiasuunnitelman mukainen rahoitus

Luonnonlaidunlihatilalla eläimet kuten naudat ja lampaat laiduntavat osan vuodesta vapaana luonnonlaitumilla. Maanviljelysosuuskunta Kotimäen Niityt Joutsassa on keskisuomalainen luonnonlaidunlihatila.

Kulutustottumukset kestäviksi
Toimet•Lisäämme kuluttajaneuvonnalla ymmärrystä kulutuksen vaikutuksista
•Kehitämme ilmastovaikutusten laskentaa
•Viestimme kuluttajien vaikutusmahdollisuuksista
•Lisäämme kotimaisten vähäpäästöisten tuotteiden käyttöä julkisissa keittiöissä
•Suosimme ravitsemussuositusten mukaista kasvispainotteista ruokavaliota niin kotitalouksissa, julkisissa keittiöissä kuin ravintoloissakin
TekijätNeuvontajärjestöt, kuluttajajärjestöt, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kauppa, kunnat, ravintolat
Tukena•Maanviljelijät, ELY-keskus
•CAP-strategiasuunnitelman mukainen rahoitus

REKO-lähiruokarenkaat ovat mahdollisuus kuluttajille ostaa lähiruokaa suoraan tuottajilta.

Kestävät tuotantoketjut
Toimet•Teemme elintarvikeketjuista läpinäkyviä
•Arvioimme elintarvikeketjuja kokonaisuutena
•Kehitämme paikallista yhteistyötä eri toimijoiden välillä
TekijätMaanviljelijät, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kauppa ja ravintolat
Tukena•Neuvontajärjestöt, viranomaiset, ELY-keskus
Järvi-Suomen maatalouden  ilmasto- ja ympäristöohjelma ja sen tukihaut
Keski-Suomen ruokaketjussa on mahdollisuuksia – Keski-Suomen ruokaverkoston strategia 2022-2027
•CAP-strategiasuunnitelman mukainen rahoitus

Olisiko sinulla tähän esimerkki?

Monipuoliset kasviproteiinit
Toimet•Viljelemme erilaisia kasviproteiineja
•Jalostamme kasviproteiinituotteita
•Korvaamme kasviproteiineilla tuontirehua
•Korvaamme kasviproteiineilla tuontituotteita
•Hyödynnämme paikallisia kasviproteiineja julkisessa ruokailussa
TekijätMaanviljelijät, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat
Tukena•Neuvontaorganisaatiot, kauppa, ELY-keskus
•CAP-strategiasuunnitelman mukainen rahoitus

Olisiko sinulla tähän esimerkki?

Luonnonantimien hyödyntäminen
Toimet•Lisäämme luonnonantimien keräämistä (esim. sienet, marjat, järvikala)
•Investoimme luonnonantimien jalostukseen
•Lisäämme luonnonantimiin liittyvää koulutusta
•Lisäämme yhteistyötä koko tuotantoketjussa
TekijätYritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, yhdistykset
Tukena•Neuvontaorganisaatiot, ELY-keskus
•Tutkimusrahoitus, CAP-strategiasuunnitelman mukainen rahoitus

Järkisärki-tuotteet ovat särjestä tehtyjä  ruokasäilykkeitä, joita valmistaa Komppa-Seppälän luomutila Jyväskylän Korpilahdella. 

Nordic for you on Saarijärveläinen yritys, joka jalostaa luonnontuotteista elintarvikkeita.

Tutkimus ja kokeilut
Toimet•Kehitämme tutkimuslaitosten ja maanviljelijöiden yhteistyönä uusia toimintatapoja
•Pilotoimme uusia tapoja ja viestimme tuloksista
•Viestimme tutkimustiedosta
•Kerromme kokemuksia kokeiluista
•Annamme tilaa onnistua ja epäonnistua
Tekijät Tutkimuslaitokset, maanviljelijät
Tukena•Neuvontaorganisaatiot, ELY-keskus
•Tutkimusrahoitus, CAP-strategiasuunnitelman mukainen rahoitus

Olisiko sinulla tähän esimerkki?

Paikallinen kiertotalous ja muu yhteistyö
Toimet•Lisäämme tilojen välistä yhteistyötä tuotantoketjussa
•Hyödynnämme kotimaista tuotantoa
•Lisäämme yhteistyöllä paikallista sivuvirtojen hyödyntämistä (esim. biokaasulaitokset)
TekijätMaanviljelijät, yritykset
Tukena•Tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat, viranomaiset, neuvontaorganisaatiot, ELY-keskus
•CAP-strategiasuunnitelman mukainen rahoitus

Olisiko sinulla tähän esimerkki?

Hävikin välttäminen
Toimet•Vähennämme kotitalouksien ruokahävikkiä
•Vähennämme kauppojen ruokahävikkiä
•Vähennämme ravintoloiden ruokahävikkiä
•Vähennämme julkisten keittiöiden ruokahävikkiä
•Teemme näkyväksi ruokahävikkiä ja sen merkitystä
TekijätKotitaloudet, kaupat, ravintolat, julkiset keittiöt
Tukena•Tutkimus- ja koulutuslaitokset, neuvontajärjestöt, ELY-keskus
•CAP-strategiasuunnitelman mukainen rahoitus

ResQ Club on sovellus, joka auttaa kauppoja ja ravintoloita ruokahävikin vähentämisessä.

Kokonaiskestävä metsäala

Metsien kestävä käyttö
Toimet•Hyödynnämme metsiä kokonaiskestävästi
•Suojelemme vanhat tai muuten arvokkaat metsät
•Harkitsemme kuhunkin paikkaan sopivimmat puulajit ja suosimme sekametsiä
•Pidennämme metsien kiertoaikaa
TekijätMetsänomistajat, metsäalan yritykset
Tukena•Tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, neuvontaorganisaatiot

Olisiko sinulla tähän esimerkki?

Metsien kestävä hoito ja kasvavat hiilinielut
Toimet•Monipuolistamme metsänkäsittelymenetelmiä
•Metsitämme aukeita turvepohjaisia joutoalueita
•Teemme tarvittavat harvennukset ajallaan
•Istutamme taimikot hakkuualoille nopeasti
•Huolehdimme monilajisuudesta
•Luomme metsänomistajille kannustimia
•Koulutamme metsäneuvojia
•Siirrymme jatkuvan kasvatuksen menetelmiin erityisesti turvemailla
TekijätMetsänomistajat, metsäalan yritykset
Tukena•Tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, neuvontaorganisaatiot
Keski-Suomen alueellinen metsäohjelma

Olisiko sinulla tähän esimerkki?

Huolehditaan hiilivarastoista
Toimet•Korostamme metsien hiilivarastoroolia
•Kehitämme kannustimia metsänomistajille
•Korostamme metsien virkistyskäyttöä
•Käytämme puuta pitkäikäisissä tuotteissa
•Koulutamme metsäneuvojia
•Lisäämme luonnonsuojelualueiden pinta-alaa
TekijätMetsänomistajat, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot
Tukena•Viranomaiset, neuvontajärjestöt

Olisiko sinulla tähän esimerkki?

Metsäalan TKI-osaaminen
Toimet•Tutkimme metsänhoitomenetelmiä
•Jalkautamme tietoa erilaisista metsänhoitomenetelmistä metsänomistajille, metsäneuvojille ja metsänhoitosuositusten valmisteluun
•Tutkimme ja tuotteistamme fossiilisia tuotteita korvaavia puupohjaisia tuotteita
•Käytämme puuta pitkäikäisissä tuotteissa
TekijätMetsänomistajat, neuvontajärjestöt, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot
Tukena•Viranomaiset

Olisiko sinulla tähän esimerkki?

Puurakentaminen korjaamisessa ja uuden rakentamisessa
Toimet•Luomme työtä puurakentamisesta
•Koulutamme osaajia koko puurakentamisen ketjuun
•Suosimme puuta julkisessa rakentamisessa
TekijätYritykset, oppilaitokset, kunnat
Tukena•Viranomaiset

Olisiko sinulla tähän esimerkki?