Energia

 

Vuonna 2030 Keski-Suomessa ei käytetä turhaa energiaa vaan energiankäyttö on tehokasta. Keski-Suomessa tuotetaan ja käytetään vähäpäästöistä, kotimaista energiaa. Energiajärjestelmä on monimuotoinen, joustava ja jatkuvasti kehittyvä.

Lähtötilanne

Energia-teeman eli lämmityksen ja sähkön tuotannon HINKU-rajauksen* mukaiset kasvihuonekaasupäästöt Keski-Suomessa olivat 490 kt CO2e vuonna 2020 ja kokonaispäästöt 737 kt CO2e. Lämmityksen ja sähkön tuotannon päästöt ovat laskeneet puoleen alkuperäisestä vuosien 2007 ja 2020 välillä. Energia rajataan tässä tapauksessa tarkoittamaan lämpöä ja sähköä, liikennepolttoaineet käsitellään teemassa liikkuminen. Kuvissa lämmön ja sähkön tuotanto on merkitty keltaisilla ja punaisilla väreillä.

Lähde: SYKE, kuntien ja alueiden KHK-päästöt
*HINKU-rajaus on kuntien ilmastotavoitteiden seurantaan tarkoitettu laskentamalli. Laskenta ei sisällä päästökauppaan kuuluvien teollisuuslaitosten polttoaineiden käyttöä, teollisuuden sähkönkulutusta, teollisuuden jätteiden käsittelyn päästöjä eikä kuorma-, paketti- ja linja-autojen läpiajoliikennettä. Lisäksi alueella tuotetusta tuulisähköstä lasketaan kunnalle päästökompensaatio vuosittaisen sähkön päästökertoimen mukaisesti.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Energia-teemassa on kolme tavoitteita ja niiden alla yhteensä 15 toimenpidettä, joihin voit tutustua tällä sivulla. Konkretisoimme toimenpiteitä esimerkeillä, jotka ovat pääasiassa keskisuomalaisia.

Tehokas energiankäyttö

Kuntien ja yritysten energiatehokkuus paremmaksi ja energiankulutus laskuun
Toimet•Otamme energiatehokkuussopimukset laajasti käyttöön kunnissa (KETS) ja yrityksissä
•Seuraamme energiankäyttöä ja kehitämme energiatehokkuutta
•Tarjoamme energianeuvontaa
•Koulutamme kiinteistönhuoltohenkilökuntaa energia-asioissa
•Rakennamme ja korjaamme minimivaatimuksia paremmin
•Otamme vanhoja kiinteistöjä uuteen käyttöön
•Pidämme huolta kiinteistöistä ja ennakoimme korjaustarpeita
TekijätKunnat, kuntien yhtiöt, yritykset
Tukena•Energianeuvojat, muut energia-alan yritykset, kehittämisyhtiöt
•Tuet esim. ESCO-malli, energia-avustus

Konneveden kunta on liittynyt Kuntien energiatehokkuussopimukseen kaudelle 2017-2025. Sopimuksen myötä kunnan energiankäyttöä tarkastellaan  säännöllisesti ja laaja-alaisesti. Kunta on myös hyödyntänyt korotettua taloudellista tukea aurinkopaneeli-investoinnissa.

Kotitalouksien energiatehokkuus paremmaksi ja energiankulutus laskuun
Toimet•Muutamme käyttäytymistapoja
•Toteutamme energiaremontteja
•Hyödynnämme työvälineinä viestintää, neuvontaa ja kannustusta tukien hyödyntämiseen
TekijätKotitaloudet, kiinteistöjen omistajat
Tukena•Kunnat, energiayhtiöt, järjestöt
•Energia-avustus

Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön (Koas) uusi kohde, Korttelikylä, toteutetaan korkeimpaan A-energialuokkaan. Jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmällä ja vesi-ilmalämpöpumpuilla minimoidaan talojen energiankulutusta.

Hukkalämmön hyödyntäminen
Toimet•Jaamme tietoa teollisuuden ja kotitalouksien lämpöpumppuratkaisuista
•Uusissa kohteissa ja korjausten yhteydessä lisäämme järjestelmiä, joilla saadaan otettua lämpöä talteen poistoilmasta ja jätevesistä
•Toteutamme teollisuuslaitoksiin hukkalämmön talteenottojärjestelmiä ja hyödynnämme lämpöä esimerkiksi kaukolämmön tuotannossa.
TekijätKunnat, yritykset, energiayhtiöt, kiinteistöjen omistajat
Tukena•Energianeuvojat, viranomaiset
•Tuet kuten esim. ESCO-malli

Valmet toteutti vuonna 2021 ESCO-projektin, jonka myötä tehtaalla saadaan otettua lämpöpumpuilla hukkalämpöä talteen.

Vähäpäästöinen energiantuotanto

Vähäpäästöinen kaukolämmöntuotanto
Toimet•Vähennämme turpeen käyttöä
•Lisäämme lyhyellä aikavälillä puunpolttoa
•Selvitämme ja otamme käyttöön polttoon perustumattomia tuotantotapoja kuten lämpöpumppuja, geoenergiaa ja biokaasua
•Kehitämme kaksisuuntaisuutta
•Laskemme menoveden lämpötilaa
•Rakennamme uusille alueille matalalämpöverkkoja
•Selvitämme ja otamme käyttöön lämmön varastointimahdollisuuksia
TekijätEnergiayhtiöt
TukenaKeski-Suomen JTF-suunnitelma muutoksen tukena turpeesta luovuttaessa
Energia-alan vähähiilisyystiekartta
•Investointituet

Olisiko sinulla esimerkki tähän?

Vähäpäästöiset kiinteistökohtaiset lämmitysratkaisut
Toimet•Siirrymme pois öljylämmityksestä
•Rakennamme omaa päästötöntä energiantuotantoa kuten maalämpöä
•Liitymme kaukolämpöverkkoon
•Otamme käyttöön (ilma)lämpöpumppuja
•Teemme lupaprosesseista helppoja
•Kehitämme verkkoyhtiöiden käytäntöjä
TekijätKiinteistöjen omistajat, viranomaiset, verkkoyhtiöt
Tukena•Energianeuvonta, kunnat
•Öljylämmityksestä luopumisen tuki

Olisiko sinulla esimerkki tähän?

Vähäpäästöiset teollisuuden prosessit
Toimet•Vaihdamme teollisuudessa energiantuotantoa fossiilisista uusiutuviin
•Sähköistämme prosesseja
•Kehitämme prosesseja vähemmän energiaa käyttäviksi
TekijätTeollisuusyritykset
Tukena•Energiayhtiöt, tutkimuslaitokset
•Investointituet

Olisiko sinulla esimerkki tähän?

Uusiutuvan energian tuotanto
Toimet•Asennamme lisää aurinkopaneeleita sekä kotitalous-, että teollisuusmittaluokassa
•Helpotamme kuntien kiinteistöjen aurinkosähköinvestointeja tiedottamalla erilaisista hankintavaihtoehdoista kuten pitkäaikaisilla sähkönostosopimuksilla (ppa)
•Selvitämme muita mahdollisia päästöttömiä uusiutuvan energian tuotantotapoja
•Eri kaavatasoilla sovitamme yhteen uutta energiantuotantoa ja muita yhteiskunnan tarpeita
•Rakennamme lisää tuulivoimaloita
TekijätEnergiayhtiöt, kotitaloudet, yritykset, kunnat, maakunnan liitto, kiinteistöjen omistajat
Tukena•Muut viranomaiset, tutkimuslaitokset
•Tutkimusrahoitus, investointiavustukset

Pihtiputaalle valmistui vuonna 2021 Ilosjoen tuulivoimapuisto. Puistossa on 7 tuuliturbiinia, joiden teho on yhteensä 30 MW.

Lisää biokaasun tuotantoa ja käyttöä
Toimet•Rakennamme uusia biokaasulaitoksia paikalliseen lämmön-, sähkön ja/tai liikennepolttoaineen tuotantoon
•Hyödynnämme erityisesti maatalouden ja teollisuuden sivuvirtoja
•Kehitämme CO2-talteenottoa ja hyötykäyttöä
TekijätYritykset, energiayhtiöt, kunnat
Tukena•Tutkimuslaitokset, ELY-keskus
•CAP-strategiasuunnitelman mukainen rahoitus, investointituet

Olisiko sinulla esimerkki tähän?

Joustava energiajärjestelmä

Älyä energiaverkkoihin
Toimet•Otamme laajemmin käyttöön kulutus/kysyntäjoustoja
•Kehitämme joustomekanismeja
•Kehitämme seurantajärjestelmiä
•Tasaamme energiankäyttöä kuluttajien informaatio-ohjauksella
TekijätEnergiayhtiöt, kuluttajat, yritykset, kunnat
TukenaEnergianeuvojat

Olisiko sinulla esimerkki tähän?

Energian varastointi
Toimet•Mietimme ja otamme käyttöön sähköjärjestelmän joustoratkaisuja kuten sähköautojen lataaminen yöllä
•Tutkimme lämmön varastoinnin erilaisia ratkaisuja kuten varastointia kallioon
•Toteutamme energiavarastoja
TekijätTutkimuslaitokset, energiayhtiöt, teollisuusyritykset, kotitaloudet, kiinteistöjen omistajat
Tukena•Tutkimusrahoitus, investointiavustukset

Olisiko sinulla esimerkki tähän?

Hiilidioksidin talteenotto ja käyttö
Toimet•Tutkimme teknologisia ratkaisuja
•Pilotoimme sovelluskohteita
•Teemme teknis-taloudellisia arviointeja
TekijätTutkimuslaitokset, teollisuusyritykset
Tukena•Viranomaiset, kunnat
•Tutkimusrahoitus

Hajautettu biometaanin resurssitehokas tuotanto Keski-Suomessa (HABA)-hankkeessa tutkitaan biokaasun tuotannossa syntyvän hiilidioksidin puhdistusta ja jalostusta tuotelaatuiseksi kaasuksi.

Vetytalous
Toimet•Pidämme huolta sähköntuotannon päästöttömyydestä
•Hyödynnämme tuotannon hukkalämpöä
•Kehitämme Keski-Suomesta energianviejän
•Huomioimme tarpeet kaavoituksessa ja muussa suunnittelussa
•Selvitämme elektrolyysin sivutuotehapen mahdollisia käyttökohteita
TekijätTutkimuslaitokset, yritykset, energiayhtiöt
Tukena•Viranomaiset, kunnat
•Tutkimusrahoitus, investointituet

Olisiko sinulla tähän esimerkki?