Liikkuminen

 

Vuonna 2030 Keski-Suomessa palveluita, asumista ja työpaikkoja on ajateltu ja toteutettu liikkumisen kannalta järkeviksi kokonaisuuksiksi. Kestävä liikkuminen on mahdollista eri puolilla Keski-Suomea. Kestävän liikkumisen ratkaisuina on esimerkiksi autojen vaihtoehtoisia käyttövoimia, pyöräilyä sekä liikkumisen palveluita. Liikkumisen tarvetta vähentävät monipuolisin tavoin toteutetut palvelut. Kattava lataus- ja tankkausinfra mahdollistaa kestävän logistiikan.

Lähtötilanne

Liikenne-sektorin HINKU-rajauksen* mukaiset kasvihuonekaasupäästöt olivat 605 kt CO2e vuonna 2020 ja kokonaispäästöt 724 kt CO2e. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen osuus Keski-Suomen HINKU-rajauksen mukaisista päästöistä on kasvanut vuosien 2007 ja 2020 välillä, koska erityisesti energia-sektorin päästöt ovat laskeneet liikenteen päästöjä nopeammin.

Lähde: SYKE, kuntien ja alueiden KHK-päästöt
*HINKU-rajaus on kuntien ilmastotavoitteiden seurantaan tarkoitettu laskentamalli. Laskenta ei sisällä päästökauppaan kuuluvien teollisuuslaitosten polttoaineiden käyttöä, teollisuuden sähkönkulutusta, teollisuuden jätteiden käsittelyn päästöjä eikä kuorma-, paketti- ja linja-autojen läpiajoliikennettä. Lisäksi alueella tuotetusta tuulisähköstä lasketaan kunnalle päästökompensaatio vuosittaisen sähkön päästökertoimen mukaisesti.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Liikkuminen-teemassa on kaksi tavoitetta ja niiden alla yhteensä 11 toimenpidettä, joihin voit tutustua tällä sivulla. Konkretisoimme toimenpiteitä esimerkeillä, jotka ovat pääasiassa keskisuomalaisia.

Liikkumisen tarve vähenee

Toimivaa yhdyskuntarakennetta kaavoituksella
Toimet•Tiivistämme taajamia
•Ohjaamme palveluiden sijoittumista niin, että ne ovat saavutettavissa myös muuten kuin yksityisautoilla
•Ohjaamme kaavoituksella asumista julkisen liikenteen ja kevyen liikenteen piiriin
•Kehitämme liityntäpysäköintiä
•Luomme Jyväskylän seudulla toimivaa yhdyskuntarakennetta MAL-sopimuksen avulla
ToimijatKunnat, Keski-Suomen liitto
Tukena•Yritykset, yhdistykset, kuntalaiset, hyvinvointialue

Keski-Suomen liityntäpysäköintistrategia vuodelta 2022 ohjaa liityntäpysäköinnin kehittämistä Keski-Suomessa.

Saavutettavat palvelut
Toimet•Kehitämme eri tavoin tuotettuja palveluita (mm. etä-, digi-, lähi- ja liikkuvat palvelut)
•Tarkastelemme ja kehitämme palveluiden saavutettavuutta erilaisilla kulkutavoilla
•Viestimme erilaisista palveluiden ja liikkumisen vaihtoehdoista
TekijätKunnat, hyvinvointialue, muut viranomaiset, yritykset , yhdistykset
Tukena•Yritykset, yhdistykset, kuntalaiset
•Kartta- ja palvelusovellukset

Luontopysäkit on kartta, joka yhdistää Jyväskylän seudun luontokohteet tietoon seudun julkisesta liikenteestä.

Käyttäytymisen muutokset ja tottumukset
Toimet•Kerromme vaihtoehdoista, kannustamme harkitsemaan vaihtoehtoja auton käytölle silloin kun mahdollista
•Kerromme autojen erilaisista käyttövoimista
•Lisäämme tietoutta työnantajien mahdollisuuksista kannustaa kestävään liikkumiseen
•Koulutamme autoilijoita kestävämpiin ajotapoihin
•Teemme sähköpyöriä tutuksi esimerkiksi tarjoamalla kokeilumahdollisuuksia tapahtumissa
TekijätKunnat, yhdistykset, yritykset, kuntalaiset
Tukena•Liikkumisen ohjauksen valtionavustus

Jyväskylän kaupungin liikkumisen ohjauksen valtioavustuksella toteutetuissa hankkeessa vuonna 2016 kehitettiin Valmet Oyj:n kanssa yrityksen työmatkaliikkumisen kannustusta. Seurantatutkimuksen (2018) mukaan toimilla saatiin muutosta aikaan.

Verkkoyhteydet sekä digitaidot ja -palvelut kuntoon
Toimet•Rakennamme toimivia verkkoyhteyksiä
•Huolehdimme kuntalaisten digitaidoista
•Tarjoamme opastusta ja laitteita yhteiskäyttöön esim. kirjastoissa
•Kehitämme sähköistä asiointia ja digipalveluita
TekijätVerkkoyhtiöt, kunnat, yhdistykset
Tukena•Investointituet

Digivireä Keski-Suomi –hanke (1.1.2021-31.12.2022) valmentaa ja tukee Keski-Suomessa toimivia vapaaehtoisia digivertaisia, kehittää digitukijoiden verkostoa ja järjestää digitaitoihin ja sähköisiin palveluihin liittyviä infotilaisuuksia.

Logistiikan optimointi
Toimet•Optimoimme reittejä ja täyttöastetta digijärjestelmillä
•Yhdistelemme kuljetustarpeita
•Optimoimme kuljetusten kokonaisuuksia
•Lisäämme kuljetuksia pitkillä HCT-rekoilla
TekijätKuljetusyritykset, kuljetuspalveluiden käyttäjät, kunnat, hyvinvointialue
Tukena•IT/ohjelmistoyritykset

Olisiko sinulla tähän esimerkki?

Kestävät liikkumisen tavat monipuolistuvat

Monipuolinen joukkoliikenne
Toimet•Jyväskylässä toimeenpanemme Linkki tulevaisuuteen 2030 -ohjelmaa
•Kehitämme lähijunaliikennettä
•Hyödynnämme erilaisia kimppakyytisovelluksia
•Tarjoamme asukkaiden käyttöön yhteiskäyttöautoja auton omistamisen vaihtoehtona
•Kehitämme yhteisiä järjestelmiä (liput, tiedotus)
•Luomme matkaketjut mahdollistavia aikatauluja ja käytäntöjä 
•Luomme liittymismahdollisuuksia pyörällä/autolla joukkoliikenteeseen
•Luomme uudenlaista palveluliiketoimintaa
TekijätELY-keskus, kunnat, yritykset
Tukena•Yhdistykset, viranomaiset
Keski-Suomen liityntäpysäköintistrategia

Äkilähdöt on viestintäkampanja, joka kokoaa yhteen tiedon Äänekosken julkisesta liikenteestä helposti lähestyttävään muotoon.

Jyväskylän kaupungin autot kulkevat kestävillä käyttövoimilla. Päiväaikaan kaupungin käytössä olevat autot toimivat yhteiskäyttöautoina ja ovat asukkaiden vuokrattavissa työkäytön ulkopuolisina aikoina.

GoMore on palvelu autojen vertaisvuokraamiseen. Sen kautta yksityinen ihminen voi vuokrata auton toiselta yksityiseltä ihmiseltä.

Lihasvoimalla kulkeminen
Toimet•Kannustamme liikkumaan lihasvoimalla silloin kun mahdollista
•Korostamme lihasvoimalla liikkumisen terveysnäkökulmia
•Huolehdimme kunnollisista pyöräparkeista
•Luomme uusia ja ylläpidämme vanhoja reitistöjä sekä paikallisten asukkaiden, että matkailijoiden käyttöön
TekijätKunnat, yhdistykset, yritykset, kuntalaiset
Tukena•Liikuntajärjestöt

Meijänpolku on keskisuomalainen kansalaisliike, joka edistää lihasvoimalla kulkemista erilaisilla kampanjoilla, haasteilla ja viestinnällä.

Biokaasu ja sähkö autojen käyttövoimina
Toimet•Rakennamme uutta biokaasun tuotanto- ja biometaanin jalostuskapasiteettia
•Laajennamme biokaasun tankkaus- ja sähkön latausinfraa niin henkilö- kuin raskaan liikenteen tarpeisiin
•Lisäämme käyttöä sekä henkilö-, että raskaassa liikenteessä
•Konvertoimme autoja kaasu- tai sähkökäyttöisiksi
TekijätKuljetusyritykset, kuljetuspalveluiden käyttäjät, energiayhtiöt, kunnat, yritykset, asukkaat, taloyhtiöt
Tukena•Viranomaiset
•Investointituet, muuntotuet, hankintatuet

Keuruulla Keulink ja Lielahden autokeskus kokeilevat vanhojen diesel kuorma-autojen konvertointia sähkökäyttöisiksi.

Mustankorkean jäteasemalla on biokaasulaitos, jossa tuotetaan Jyväskylän seudun biohajoavista jätteistä biokaasua. Kaasu jalostetaan liikennepolttoaineeksi, jota saa tankattua kahdelta Mustankorkean tankkausasemalta.

Biopolttoaineita polttomoottoriajoneuvoille
Toimet•Tutkimme tuotantomahdollisuuksia
•Parannamme nestemäisten biopolttoaineiden saatavuutta
•Lisäämme käyttöä erityisesti raskaan liikenteen polttoaineena
TekijätKuljetusyritykset, kuljetuspalveluiden käyttäjät, energiayhtiöt, kunnat
Tukena•Viranomaiset
•Investointituet, tutkimusrahoitus

Olisiko sinulla tähän esimerkki?

Vedyn liikennekäyttö
Toimet•Teemme tutkimusta yhteistyössä yritysten kanssa
•Pilotoimme ratkaisuja
•Huomioimme tarpeet kaavoituksessa ja muussa suunnittelussa
TekijätKuljetusyritykset, kuljetuspalveluiden käyttäjät, energiayhtiöt, kunnat, tutkimuslaitokset
Tukena•Viranomaiset
•Investointituet, tutkimusrahoitus

Olisiko sinulla tähän esimerkki?

Infran kunnossapito ja parantaminen
Toimet•Mahdollistamme liikennevirran tasaiset nopeudet
•Korjaamme liikenneverkon ongelmakohtia
•Pidämme kävely-, pyörä- ja autotiet kunnossa ympäri vuoden
•Rakennamme uusia pyöräreittejä
TekijätELY-keskus, kunnat, yritykset
Tukena•Valtio, maakunnallinen LJS ryhmä
•Liikenne 12 ohjelma

ELY-keskus ja Jyväskylän kaupunki tekevät yhteistyötä Jyväskylän seudun pyöräilyn pääreittien talvikunnossapidossa.