Keski-Suomessa tehdään erilaisissa hankkeissa paljon työtä ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden puolesta. Tälle sivulle koostetaan alueella toteutettavia hankkeita, joissa ilmastotyö ja luonnon monimuotoisuus ovat keskiössä. Uusia hankkeita voi ilmoittaa mukaan Webropol-lomakkeella.

Capeenpuro

Capeenpuro on 1920-luvulla kaivettu, noin kilometrin pituinen kalanviljelylaitoksen vedenottokanava, jonka luonnonmukaistamisen suunnittelu käynnistyi kesällä 2021. Kanavasta muokataan luonnonuomaa jäljittelevä, mutkainen ja monimuotoinen taimen- ja monimuotoisuuspuro. Kalanviljelylaitoksen vanhoista altaista tehdään monimuotoinen kosteikkoalue. Hankkeen tavoitteena on tarjota uutta lisääntymis- ja elinaluetta järvitaimenelle ja muulle eliöstölle. Hanke on monilta osin ainutlaatuinen ja mittava. Taustalla ei ole velvoitteita tai patoa, vaan projekti pohjautuu tutkimukseen ja tiedon keräämiseen. Tarkoituksena on että projekti toimii pilottina vastaaville uusille ja kunnostettaville vesialueille.

Kesto: 2021-2031

Lisätietoa verkkosivulla.

Helmi-ohjelman toimeenpano – Keski-Suomi

Helmi-elinympäristöohjelma 2021-2030 vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista. Helmi-ohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Keski-Suomessa Helmi-ohjelmaa hyödynnetään soiden suojeluun, runsasravinteisen lettojen kartoitukseen, lintuvesien kunnostukseen ja hoitoon, perinnebiotooppien kunnostukseen, lehtojen ja lehmusmetsiköiden luonnonhoitoon ja purojen kunnostukseen.

Kesto 2021-2030

Lisätietoa verkkosivulla.

Luontopohjaiset hiilensidontaratkaisut alueille

Hankkeessa etsitään ja jaetaan tietoa sekä maa- että vesiekosysteemin hiilikompensaation mahdollisuuksista. Tavoitteena on luonnon säilyttämisen, ennallistamisen ja luonnontilaisten alueiden kehittämisen kautta löytää ratkaisuja hiilensidonnan aitoon lisäämiseen ja näin vaikuttavaan kompensaatioon. Samalla jaetaan kokemuksia hiili-krediittien, paikallisten hiilimarkkinoiden ym. käytöstä. Hankkeessa tuotetaan materiaalia ja vertaisopitaan toisilta alueilta testattuja tapoja hiilikompensaatioon. Mukana on toimijoita Espanjasta, Italiasta, Puolasta, Ranskasta, Saksasta ja Suomesta.

Kesto: 03/2023-05/2027

Lisätietoa hankkeen verkkosivulla.

PROMOTER – Paikallista uusiutuvaa energiaa liikkumiseen

Promoter-hanke keskittyy päästöttömän liikkumiseen. Hankkeella edistetään vihreän energian tuotantoa paikallisella tasolla tukemaan kestävää liikkumista. Promoter-hankkeessa Hankkeessa haetaan esimerkkejä energianhallinnan yhdistämisestä liikkumisen seurantaan, paikallisyhteisöjen roolista energian tuotannossa siitä ja digitalisaation keinoista energian tuotanto- ja kulutustrendien seuraamisessa ja ohjaamisessa. Hankkeen keskeinen tavoite on helpottaa uusiutuvan, paikallisen energiantuotannon käyttöönottoa liikkumisessa.

Kesto 3/2023-05/2027

Lisätietoa hankkeen verkkosivulla.

GIA – teollisuus- ja yrityspuistojen vihreä siirtymä

Green Industrial Areas -hanke tähtää nimensä mukaisesti teollisuusalueiden ja yrityspuistojen vihreään siirtymään. Hankkeessa keskitytään löytämään ratkaisuja siihen, miten nämä voivat hyödyntää vihreää energiaa ja konkretisoidaan sitä, kuinka kiertotalous voi toteutua teollisuusalueilla. Tavoitteena on teollisuuden energiankäytön vähentäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, kilpailukykyä lisäten. Hankkeen päätavoite on rakentaa vihreän teollisuusalueen sertifikaatti.

Kesto 01/2023-12/2025

Lisätietoa hankkeen verkkosivulla.

Luonnon monimuotoisuudella satoa

Luonnon monimuotoisuudella satoa -hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten luonnon monimuotoisuus kytkeytyy pölyttäjäkatoon ja marjojen määrään metsässä. Luonnon monimuotoisuuden lisääminen eri ympäristöissä, esimerkiksi niittyalueiden määrän lisääminen, edesauttaa pölyttäjien selviytymistä. Hankkeen tavoitteena on lisätä lasten ja lapsiperheiden villiyrttien ja luonnonmarjojen tuntemusta ja käyttöä. Villiyrtit ja luonnonmarjat ovat ilmastoystävällistä ja ekologista lähiruokaa, jota jokainen voi käydä ilmaiseksi keräämässä. Hankkeessa muunnetaan aiheesta valmiina olevia materiaaleja ja toimintatapoja lapsille ja lapsiperheille sopivaan muotoon.

Kesto 3/2024-7/2025

Lisätietoa hankkeen verkkosivulla.

Pohjoisen Keski-Suomen ilmastosuunnitelma

Hankkeessa luodaan kahdeksalle kunnalle (Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari) ilmastosuunnitelmat, jotka sisältävät kuntakohtaiset tavoitteet päästöjen vähentämiseksi, toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ja mittaroidun seurannan kehittämisen. Hankkeessa työskentelee projektipäällikkö ja kaksi ilmastokoordinaattoria, jotka jalkautuvat kuntiin työstämään ilmastosuunnitelmia sidosryhmien kanssa. Ilmastotyön sidosryhmät ovat kuntapäättäjät, erilaiset neuvostot ja toimikunnat, kuntaorganisaation toimialat, kuntalaiset, hyvinvointialueen toimijat, yrittäjät, koulut, seurakunnat sekä yhdistykset ja järjestöt.

Kesto 9/2023–5/2025

Lisätietoa hankkeen verkkosivulla.

Suometsiin liittyvän tiedon lisääminen ja osaamisen parantaminen (Täsmä 1)

Hankkeen tavoitteena on edistää kestävää, hyväksyttävää ja toteuttamiskelpoista suometsien käyttöä Keski-Suomessa. Tavoitteeseen päästään kehittämällä suometsien metsänhoitoa niin, että soiden hiilipäästöt vähenevät, hiilinielut vahvistuvat ja niiden monimuotoisuuden tila sekä vesiensuojelutoimet paranevat. Hankkeessa lisätään metsäammattilaisten ja metsänomistajien tietoa ja osaamista suometsien hoidon ja käytön vaikutuksista soiden hiilipäästöihin ja hiilinieluihin. Hankkeessa tuotetaan suometsien liittyviä webinaareja, maastokoulutuksia, media-artikkeleita, some-viestintää, podcasteja ja kohdennettuja metsänomistajien ja koneyrittäjien neuvontoja.

Kesto 1/2023-12/2024

Lisätietoa hankkeen verkkosivulla.

Uutta osaamista ja liiketoimintaa vihreän siirtymän tueksi (OVI)

Hankkeen tavoitteena on tukea maankäyttösektorin ilmastotavoitteiden saavuttamista suometsien hiilipäästöjä hillitsemällä ja hiilinieluja vahvistamalla Keski-Suomessa. Tavoitteeseen päästään vahvistamalla suometsiin liittyvää osaamista, yrittäjyyttä, tietoisuutta ja yhteistyötä.

Hankkeessa tuotetaan Jyväskylän Yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun avoimeen opintotarjontaan luonto- ja ilmasto-osaamisen sekä yrittäjäkoulutuksen teemoja. Hankkeessa myös tiedotetaan luonnonhoitotöiden tarpeista ja mahdollisuuksista sekä luodaan pohjaa keskisuomalaisella metsäluonto- ja ilmasto-osaamisen verkostolle. 

Kesto 8/2023-9/2024

Lisätietoa hankkeen verkkosivulla.

BIODIFUL – Elonkirjoa kunnioittava johtajuus

BIODIFUL-hanke yhdistää ihmis- ja luonnontieteet ja tutkii luonnon monimuotoisuutta kunnioittavaa johtajuutta yhteiskunnan, organisaatioiden sekä yksilöiden näkökulmista. Hankkeen tavoite on luoda systeeminen, yhteiskunnallinen muutos yhteistyöverkoston kanssa. Hanke tuo yhteen eri alojen ihmisiä, jotka haluavat muuttaa kulutuksen, liike-elämän ja yhteiskunnallisen päätöksenteon kestäväksi koko elonkirjon kannalta. BIODIFUL on liike, joka luo luontoa kunnioittavaa johtajuutta. 

Kesto 10/2021-09/2024

Lisätietoa hankkeen verkkosivulla.

Ilmastokestävä metsätalous Keski-Suomessa

Ilmastokestävä metsätalous Keski-Suomessa -hankkeen tarkoituksena on välittää keskisuomalaisille metsänomistajille sekä maaseudun metsä- ja energia-alan yrittäjille käytännönläheistä tietoa metsien ilmastokestävyydestä, ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta, hiilensidonnan vahvistamisen keinoista, metsäenergian tuotannosta, biotaloudesta, digitaalisten palvelujen mahdollisuuksista sekä parantaa tietopohjaista viestintää metsien ja metsäbiotalouden ilmastovaikutuksista.

Kesto 9/2021-9/2024

Lisätietoa hankkeen verkkosivulla.

Kestävää asumista Jyväskylän asuinalueilla sidosryhmiä tukien ja sitouttaen (KAJASTUS)​

Hankkeen tavoitteena on edistää vähähiilistä ja kestävää arkea Jyväskylän asuinalueilla. Hankkeessa kehitetään ja testataan ratkaisuja, joilla kaupungin asukkaiden rakentamisesta, asumisesta, ruokailusta ja liikkumisesta aiheutuvia päästöjä voidaan pienentää pitkällä tähtäimellä. Hankeajalle valitaan 2–4 asuinaluetta pilottikohteiksi tätä tarkoitusta varten: 1-2 uutta rakentuvaa pientaloaluetta sekä kaksi vanhaa asuinaluetta. Pientaloalueilla halukkaille rakentajille tarjotaan ennakko-ohjausta rakentamisen ja asumisen ilmastopäästöistä sekä keinoista, joilla vaikutuksia voi pienentää. Olemassa olevilla asuinalueilla toteutetaan erilaisia arjen ilmastokokeiluja yhdessä asukkaiden kanssa.

Kesto 11/2023-09/2024

Lisätietoa hankkeen verkkosivulla.

Gradian vihreä siirtymä

Hankkeessa vahvistetaan Gradian hiilijalanjäljen minimointiin tähtäävää toimintaa. Laadimme hiilijalanjäljen laskennan perusteella Gradia ilmastotiekartan. Hankkeessa toteutetaan konkreettisia toimia ilmastotiekartan aikataulutetun ja vaiheistetun toimenpidesuunnitelma mukaisesti. Hankkeessa vahvistetaan Gradian toimijoiden tietoja ja asenteita sekä osaamista kestävän kädenjäljen vahvistamisessa toteuttamalla osallisuustyöpajoja opiskelijoille ja henkilöstölle. Hankkeessa laaditaan Kestävästi toimiva Gradia -perehdytysmateriaali sekä henkilöstölle että opiskelijoille ja Kestävän kädenjäljen perehdytysmateriaali työpaikkaohjaajille.

Kesto 12/2021 – 3/2024

Lisätietoa hankkeen verkkosivulla.

Ilmastonmuutokseen varautuva viljelijä

Hankkeessa nostetaan esille keskisuomalaisten viljelijöiden ilmastonmuutokseen varautumisen keinoja mm. webinaarien, podcastien ja case-esimerkkien avulla. Tavoitteena on nostaa esille keskeisimmät menetelmät, jolla maanviljelyssä voidaan sitoa hiiltä ja estää hiilen vapautumista sekä heijastetaan laajaa tutkimusaineistoa Keski-Suomeen sopivaksi. Hankkeella nostetaan jo olemassa olevien menetelmien merkitystä ja viljelijöiden olemassa olevaa osaamista esille. Lisäksi tuodaan esille uusia menetelmiä tai ratkaisuja, joilla voidaan varautua ja sopeutua väistämättömiin muutoksiin. Hankkeessa myös ohjataan hiilitase- ja hiilivirtalaskurien käyttöön maatiloilla.

Kesto 08/2021-1/2024

Lisätietoa hankkeen verkkosivulla.

Elämän kestävä Äänekoski − Reilun kiertotalouden vaikutukset hiilijalanjälkeen

Hankkeessa jalkautetaan Äänekosken kaupungin laatimaa ympäristö- ja ilmasto-ohjelman tiekarttaa niiltä osin, jotka ovat vaikuttavimpia ja mahdollista toteuttaa haettavalla hankerahoituksella. Hanke jalkautetaan osaksi kaupungin johtamisen järjestelmää ja kaikkea toimintaa neuvonnalla, osallistumisella toimialojen palavereihin, järjestämällä työpajoja, koulutuksia ja tekemällä yhteistyösopimuksia. Hankkeessa on tavoitteena kehittää organisaation sisäistä ilmasto- ja kiertotaloustyötä vahvistamalla HINKU-työryhmän toimintaa ja ottamalla käyttöön ilmastokoordinaattorin malli. Hankkeella on kaksi päätavoitetta: kestävän liikkumisen edistäminen ja yhteistyön vahvistaminen ilmastotavoitteissa, joita edistetään osavaiheittain.

Kesto 9/2022-12/2023

Lisätietoa hankkeen verkkosivulla.