Kangasmetsää. Puiden runkojen välistä siivilöityy auringon säteitä.

Keski-Suomen hiilivarastoja ja hiilinieluja koskeva selvitys käynnistyy 

Keski-Suomen liitossa käynnistyy selvitys Keski-Suomen hiilivarastoista ja hiilinieluista. Hiilivarastot ja -nielut ovat kasvihuonekaasupäästöjen ohella keskeinen osa ilmastotyötä. Selvitys tuo hiilivarastoista ja -nieluista kaivattua lisätietoa, joka vahvistaa tietoon pohjautuvaa ilmastotyötä ja sen johtamista Keski-Suomessa.

Selvitystyö koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa lasketaan Keski-Suomen hiilivarastojen ja -nielujen suuruus vuosina 2015 ja 2022. Hiilivarastojen ja -nielujen nykytilan laskenta on menetelmällisesti yhtenevä kansallisen kasvihuonekaasuinventaarion kanssa. Toisessa osassa arvioidaan suurimpia Keski-Suomen hiilivarastoihin ja -nieluihin vaikuttavia tekijöitä lyhyellä aikavälillä vuoteen 2030 ja pitkällä aikavälillä vuoteen 2050. Kolmannessa osassa arvioidaan Keski-Suomen hiilivarastojen ja -nielujen tulevaa kehitystä mainitulla lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Arvioinnissa huomioidaan kansallinen ja kansainvälinen sääntely ja sopimukset. 

Työn tuloksena on tietoa Keski-Suomen hiilivarastojen ja hiilinielujen nykytilasta ja tulevaisuuden kehityksestä. Loppuraportissa kuvataan työn tulokset ja selvityksessä käytetyt menetelmät ja lähtötiedot mahdollisimman läpinäkyvästi. Lisäksi tietoa hiilivarastoista ja hiilinieluista kuvataan karttamuodossa maakuntatasolla. 

Selvitystä tullaan hyödyntämään Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -tiekartan maankäyttösektoria koskevien linjausten ja toimenpiteiden määrittelyyn. Lisäksi selvitys toimii vertailukohtana arvioitaessa myöhemmin hiilivarastojen ja -nielujen kehitystä Keski-Suomessa. Työstä on hyötyä myös kuntien ilmastotyön suunnittelussa. 

Selvitystyö käynnistyy tammikuussa 2024 ja työ valmistuu kesäkuun 2024 loppuun mennessä. Työn toteuttaja on FCG Consulting Group Oy.  

Hiilinieluja ja –varastoja koskevaa tietoa kartuttavan selvityksen rinnalle saadaan vuonna 2024 lisää tietoa maakunnan luonnosta, kun Keski-Suomen ELY-keskuksessa käynnistyy tammikuussa osana LUMOAVA-hanketta Keski-Suomen luonnon tilaa koskeva selvitys. Selvitys muodostaa kokonaiskuvaa Keski-Suomen lajien ja luontotyyppien tilasta. Lisäksi selvityksessä tunnistetaan maakunnan vastuulajeja. 

Selvitykset ovat osa Luonto- ja ilmastotiedolla johtaminen Keski-Suomen vahvuudeksi (LUMOAVA) -hanketta, joka konkretisoi globaalien kriisien: ilmastonmuutoksen ja luontokadon, hillintää paikalliselle tasolle. Ratkaisuja ongelmiin, luontokatoon ja ilmastonmuutokseen, on tähän asti kaikilla tasoilla usein haettu erikseen ja vaatii uudenlaista ajatustapaa ja osaamista huomioida ne yhdessä. Hankkeessa luodaan keinoja ja ymmärrystä käsitellä jatkossa maakunnallisella tasolla, Keski-Suomessa, luontokadon torjuntaa ja ilmastonmuutoksen hillintää yhtä aikaa. Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen ELY-keskuksen toteuttama hanke jatkuu 31.12.2025 asti ja saa rahoitusta Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta. Lisätietoa LUMOAVA-hankkeesta verkkosivulla. 

Lisätietoja

Suvi Bayr
aluekehitysasiantuntija
suvi.bayr[at]keskisuomi.fi
040 652 3848

EU:n osarahoittama, Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen ELY-keskus -logot