Luonto- ja ilmastoteemat näkyvät vaihtelevasti Keski-Suomen strategioissa

Luonto- ja ilmastotiedolla johtaminen Keski-Suomen vahvuudeksi –hankkeessa (LUMOAVA) selvitettiin luonto- ja ilmastoteemojen esiintyvyyttä maakunnan strategioissa ja ohjelmissa. Esiintyvyys on vaihtelevaa. 

LUMOAVA-hankkeen yhtenä tavoitteena on tunnistaa teemoja ja tilanteita, joissa Keski-Suomessa luonto- ja ilmastokysymyksiin erityisesti tulisi kiinnittää huomiota ja vahvistaa biodiversiteetti- ja ilmastotiedon ohjausvaikutusta ja integrointia päätöksentekoon. Myös Keski-Suomen strategian mukaan Keski-Suomea tulee kehittää kokonaiskestävyyden periaatteiden mukaisesti.  Jotta integrointia voidaan ryhtyä tekemään, tarvitaan tietoa siitä, miten luonto- ja ilmastoteemoja huomioidaan päätöksenteossa ja maakunnan keskeisissä prosesseissa tällä hetkellä. Hankkeen aikana Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen ELY-keskus tunnistavat prosesseja, joissa luonnon monimuotoisuus erityisesti tulisi huomioida päätöksenteossa Keski-Suomessa. 

Miten katsaus tehtiin?

Keski-Suomen kuntien strategiat koostettiin verkossa avoimesti olevista aineistoista. Katsauksessa oli mukana kaikkien kuntien strategiat eli 22 kuntastrategiaa ja 35 muuta strategiaa. Strategioista etsittiin sanoja: luonto, luonnon monimuotoisuus/biodiversiteetti, ilmasto, hiilineutraali, vähähiilinen sekä hiilen kiertoon ja mittaamiseen liittyviä sanoja hiilinielu, hiilivarasto, hiilijalanjälki, hiilidioksidi, hiilensidonta, hiilitase. Sanoja etsittiin yksin tai osana yhdyssanaa sanan kaikissa taivutusmuodoissa. 

Luonto- ja ilmastoteemat näkyvät strategioissa vaihtelevasti 

Strategiakatsauksessa käytiin läpi kaikkien Keski-Suomen kuntien strategiat sekä muita merkittäviä maakunnallisia strategioita. Kuntien strategioissa luonto- ja ilmastoteemat esiintyvät vaihtelevasti. 22:n kunnan strategian joukossa oli kuusi strategiaa, joissa katsaukseen valittuja sanoja ei esiintynyt kertaakaan. 13:ssa strategiassa etsityt sanat esiintyvät 1–10 kertaa ja kolmessa strategiassa etsityt sanat esiintyivät 11–20 kertaa.

Luonto linkittyy strategioissa usein hyvinvointiin, virkistykseen, matkailuun, asumisviihtyvyyteen. Luontoon viitattiin myös toimintaympäristön ja sen muuttumisen yhteydessä sekä tavoitteissa ja arvoissa. Sana hiilineutraali esiintyi tyypillisesti kunnan visiossa tai tavoitteissa. Muutamissa kunnissa ilmasto-ohjelma on valittu strategian mittariksi. Ilmasto mainittiin usein toimintaympäristön yhteydessä.  

Muut katsauksessa mukana olleet merkittävät maakunnalliset strategiat liittyivät liikenteeseen, matkailuun, ympäristönsuojeluun ja hyvinvointiin, lisäksi mukana oli maakuntastrategia, ELYn tulossopimus 2023, joitakin seurakuntien strategioita ja niihin liittyvä ohjelmia sekä oppilaitosten strategioita. Muissa strategioissa (35 kpl) kahdeksassa etsittyjen sanojen mainintoja ei ollut yhtäkään, 12:ssa mainintoja oli 1–10 kertaa, kuudessa mainintoja oli 11–50 kertaa ja yhdeksässä yli 50 kertaa (esim. vesienhoidon toimenpideohjelma).  

Näissä strategioissa luonto tunnistettiin Keski-Suomen vahvuutena (esim. matkailun strategioissa) ja hyvinvoinnin tekijänä. Ilmasto mainittiin useimmiten toimintaympäristön ja sen muuttumisen yhteydessä. 

Miksi luontoon ja ilmastoon liittyvät sanat eivät esiinny strategioissa? 

Sanan esiintymättömyys strategiassa ei tarkoita, että ilmastonmuutosta tai luontokatoa ei huomioitaisi toiminnassa mitenkään. Katsauksessa etsittiin vain mainittuja sanoja. Luonnon ja ilmaston huomioiminen voiolla osa jotakin isompaa kokonaisuutta, esim. ”kestävyyttä” tai ”ekologisuutta”.  

Katsaus toistetaan syksyllä 2025.

Katsaus toteutettiin Luonto- ja ilmastotiedolla johtaminen Keski-Suomen vahvuudeksi (LUMOAVA) -hankkeessa. Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen ELY-keskuksen toteuttama hanke jatkuu 31.12.2025 asti ja saa rahoitusta Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta. Lisätietoa LUMOAVA-hankkeesta verkkosivulla. 

EU:n osarahoittama, Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen ELY-keskus -logot