Keski-Suomen luonnon monimuotoisuusselvitys summaa maakunnan luonnon nykytilan

Jukka Mattlar Keski-Suomen ELY-keskus

Tiedote on alun perin julkaistu Keski-Suomen ELY-keskuksen verkkosivulla.

Tänä vuonna päivitetään tietämys Keski-Suomen luonnon tilasta ajan tasalle Keski-Suomen ELY-keskuksen käynnistämässä luonnon monimuotoisuusselvityksessä. Selvityksessä kootaan kattavasti yhteen olemassa olevaa paikkatietopohjaista luontotietoa ja tehdään analyyseja luonnon tilan kehityksestä Keski-Suomessa.

Selvityksen tavoitteena on muodostaa ajantasainen kokonaiskuva Keski-Suomen lajien ja luontotyyppien nykytilasta. Selvityksen tulokset luovat pohjaa luontotiedon tehokkaammalle hyödyntämiselle maakunnan kehittämisessä ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Luonnon monimuotoisuuden väheneminen on globaali ongelma, mutta negatiivisen kehityksen pysäyttämiseksi tarvitaan paikallisia toimia. Alueellisesti tarkennettu ja ajantasainen tieto lajeista ja luontotyypeistä palvelee esimerkiksi maankäytön suunnittelua ja edesauttaa keskisuomalaisen luonnon erityispiirteiden huomioimista.

Selvitys on käynnistynyt tammikuussa ja jatkuu vuoden 2024 loppuun saakka. Ensimmäisenä selvityksessä paneudutaan lajistoon. Tavoitteena on tunnistaa lajisuojelun näkökulmasta Keski-Suomen maakunnallisia vastuulajeja, joiden suojelun suotuisan tason saavuttamisessa Keski-Suomella on erityisen merkittävä rooli. Toisena isona osiona selvityksessä ovat luontotyyppikohtaiset tarkastelut, joissa päivitetään tietoa mm. metsien, soiden ja pienvesien nykytilasta. Suomen ympäristökeskus vastaa selvityksen paikkatietotarkasteluista ja -analyyseista. Tuloksista laaditaan raportti, ja selvitystä voivat hyödyntää monipuolisesti maakunnan eri toimijat esimerkiksi luonnonhoidon hankkeiden suunnittelussa.

Monimuotoisuusselvityksen rinnalla Keski-Suomessa selvitetään parhaillaan maakunnan hiilinieluja ja -varastoja Keski-Suomen Liiton tilaamassa työssä (tiedote, hiilineutraali.keskisuomi.fi). Selvityksen tuloksena saadaan tietoa Keski-Suomen hiilivarastojen ja hiilinielujen nykytilasta ja tulevaisuuden kehityksestä. Näiden kahden ison selvitystyön, luonnon monimuotoisuuden sekä hiilinielujen- ja varastojen tilan kartoituksen, tuloksia käytetään mm. Keski-Suomen luonto- ja ilmastotiekartan laatimisessa.

Selvitykset ovat osa Keski-Suomen Liiton ja Keski-Suomen ELY-keskuksen yhteishanketta Luonto- ja ilmastotiedolla johtaminen Keski-Suomen vahvuudeksi (LUMOAVA). Hankkeessa haetaan ratkaisuja luontokadon torjumisen ja ilmastonmuutoksen hillinnän yhteensovittamiseksi Keski-Suomessa. Hankkeen myötä tuotetaan ja koostetaan maakuntatasolle kohdennettua luontotietoa ja edistetään luontotiedon käyttöä. Hankkeessa pyritään myös tunnistamaan uutta liiketoimintaa luontokadon torjunnasta ja ilmastonmuutoksen hillinnästä ja lisäämään luonnonhoidon osaamista. Pitkän aikavälin tavoitteena on elinvoimainen ja kokonaiskestävä Keski-Suomi, jossa niin luonto kuin ihminenkin voivat hyvin.

Lisätietoa:

Kristiina Nyholm, Biologi
Keski-Suomen ELY-keskus
Puh: 0295 024 194
kristiina.nyholm@ely-keskus.fi

LUMOAVA-hanke jatkuu 31.12.2025 asti ja saa rahoitusta Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Lisätietoa LUMOAVA-hankkeesta verkkosivulla (hiilineutraali.keskisuomi.fi).

EU:n osarahoittama, Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen ELY-keskus -logot