Mitä LUMOAVA-hankkeessa tehtiin vuonna 2023?

Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen ELY-keskuksen Luonto- ja ilmastotiedolla johtaminen Keski-Suomen vahvuudeksi -hanke (LUMOAVA) käynnistyi viime syyskuussa. Mitä hankkeessa saatiin aikaan vuonna 2023? Mikä on jäänyt erityisesti hankehenkilöstön mieleen?  

Hankkeen keskeisenä toimenpiteenä ja välineenä on viestintä. Siihen on pyritty panostamaan heti hankkeen alusta lähtien. Hankkeelle on mm. luotu oma verkkosivu Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -sivuston alle. Sivua päivitetään jatkuvasti, ja sitä kautta voi seurata hankkeen toimenpiteiden etenemistä.  

Verkkosivun lisäksi hankkeelle on otettu käyttöön sosiaalisen median kanavia Facebookissa, X:ssä ja LinkedInissä. Hankkeen yhtenä isona tavoitteena on lisätä alueen toimijoiden ymmärrystä ja tietoa maakunnan luonnon tilasta sekä keinoista hillitä luontokatoa ja ilmastonmuutosta. Monikanavaisen viestinnän tarkoituksena on tehdä tiedosta mahdollisimman saavutettavaa ja helposti ymmärrettävää, jotta alueen toimijat voivat laajasti hyödyntää sitä.  

Tutkimustieto kehittämisen pohjana

Pohjatietoa on jo paljon esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöistä, mutta maakuntaa koskeva luontotieto on hajanaista ja osin puutteellista.  

LUMOAVA-hanke konkretisoi globaalien kriisien, ilmastonmuutoksen ja luontokadon, hillintää paikalliselle tasolle. Ratkaisuja näiden kriisien aiheuttamiin ongelmiin on tähän asti kaikilla tasoilla usein haettu erikseen, ja vaatii uudenlaista ajatustapaa ja osaamista huomioida ne yhdessä. Hankkeessa luodaan keinoja ja ymmärrystä käsitellä jatkossa maakunnallisella tasolla luontokadon torjuntaa ja ilmastonmuutoksen hillintää yhtaikaa. Jotta ratkaisuja voidaan lähteä tunnistamaan, tarvitaan ensiksi pohjatietoa. Hankkeessa käynnistettiin kaksi isoa selvitystä: Keski-Suomen luonnon tilan selvitys ja selvitys Keski-Suomen hiilivarastoista ja hiilinieluista. Luonnon tilan selvitys luo pohjaa hankkeen seuraaville askelille ja auttaa meitä hanketoteuttajia painottamaan toimenpiteitä oikeaan suuntaan. 

Ymmärrystä ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden kytköksistä

Kaksi isoa kriisiä, joihin pitäisi löytää ratkaisuja heti. Oman haasteensa ratkaisujen löytämiseen tuo, että vaikka monesti ilmastonmuutoksen hillitseminen vahvistaa myös luonnon monimuotoisuutta, näin ei ole aina. Jotta osaisimme hankkeen toteutuksessa ottaa parhaalla mahdollisella tavalla ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden kytkökset ja ratkaisujen mahdollisen ristiriitaisuuden huomioon, tarvitaan jälleen tietoa. Haastattelimme marras–joulukuun aikana 10 eri alojen asiantuntijaa, jotka valottivat aihetta. Lisäksi kirjallisuudesta on etsitty tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän, luontokadon torjunnan ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen yhteyksistä ja mahdollisista ristiriitaisuuksista. Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -tiekartan tavoitteiden ja toimenpiteiden luontovaikutuksista toteutettiin avoin kysely. 

Tieto käytännön toimiksi

Tieto on pitkälti turhaa, jos sitä ei hyödynnetä ja jalkauteta käyttöön. Tiedon keräämisen ja koostamisen lisäksi hankkeessa pyritään saamaan tieto käyttöön niin käytännön tasolla kuin strategisiin, päätöksentekoon vaikuttaviin prosesseihin. Toteutettuja monimuotoisuustoimia on koostettu ja koostetaan erilaisista lähteistä, kuten toimialojen ohjelmista ja verkkosivuilta sekä julkisesti rahoitettujen hankkeiden verkkosivuilta ja materiaaleista, myöhempää julkaisua varten. Keski-Suomessa meneillään olevia ilmasto- ja luontohankkeita on kerätty verkkosivustolle ja näistä on viestitty sosiaalisen median kanavissa. Käytännön toimien lisäksi ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on otettava huomioon strategisella tasolla, jotta ne tulevat huomioiduiksi päätöksenteossa. Hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena onkin tunnistaa tilanteita ja prosesseja, joissa ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus tulisi erityisesti huomioida. Tätä varten koostimme 57 maakunnan merkittävää strategiaa, joista selvitettiin luontoon ja ilmastoon liittyvien sanojen esiintyvyyttä.  

Mitä on jäänyt hankehenkilöstön mieleen?

Hanketta toteutetaan Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen ELY-keskuksen yhteistyönä.  Keski-Suomen liitossa hankkeen parissa työskentelevät Suvi Bayr ja Enni Huotari ja Keski-Suomen ELY-keskuksessa hanketta tekevät Kristiina Nyholm ja Valtteri Jokinen.  

Hankkeessa joulukuussa 2023 aloittanut Valtteri Jokinen:  

On hieman hämmentävää, että vastaavaa luonto- ja ilmastotiedon yhdistävää hanketta ei ole toteutettu jo aiemmin – missään muuallakaan. Tehtäväkenttä on monipuolinen, ja ympäristöasioiden edistämisen lisäksi työssä pääsee kehittämään henkilökohtaista osaamistakin. Hankkeessa ollaan isojen ja kiinnostavien aiheiden äärellä, ja on hienoa olla viemässä asioita eteenpäin ja ehkäpä toimia esimerkkinä muillekin. 

Kristiina Nyholm:

Luontokadon torjunnan ja ilmastonmuutoksen hillinnän onnistuminen maakuntatasolla edellyttää tuoretta, alueellista tietoa ja erityisesti tiedon hyvää saavutettavuutta ja tehokasta hyödyntämistä. Tässä hankkeessa tehdään tärkeää työtä sen eteen, että eri toimijat löytävät paremmin luontotiedon äärelle ja pystyvät hyödyntämään sitä niin, että kaikki hyötyvät. 

Suvi Bayr:

On aivan selvää, että ilmastonmuutoksen hillintä ja luontokadon torjunta on kytkettävä yhteen. Yhtä ongelmaa ei voida ratkaista ilman toista ja se on koko hankkeen tausta-ajatus. Työ on heti alkuun näyttänyt, miten vaikeaa ja tärkeää erilaisten näkökulmien yhteensovitus ja kokonaisuuksien ymmärtäminen voi olla. Tieto toimii ymmärryksen pohjana ja siksi tässä hankkeessa keskitymme tietoon.

Enni Huotari:

Heti alusta lähtien sidosryhmät ovat olleet kiinnostuneita hankkeesta ja sen sisältämistä toimenpiteistä. Tämä on ilahduttavaa, koska hankkeen isoja tavoitteita ei voida saavuttaa ilman sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä. Odotan jo innolla tiedon jalkauttamista ja sitä, että sidosryhmien kanssa yhdessä saadaan otettua hankkeessa luotua ja koottua tietoa käyttöön.

Luonto- ja ilmastotiedolla johtaminen Keski-Suomen vahvuudeksi (LUMOAVA) -hanke saa rahoitusta Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta.  Lisätietoa LUMOAVA-hankkeesta verkkosivulla. 

EU:n osarahoittama, Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen ELY-keskus -logot